Algemene voorwaarden 

Bereik: Het resultaat van de door opdrachtnemer geleverde dienstverlening.
Opdrachtnemer: De (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot levering van het in het contract vermelde item.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken van het in het contract vermelde item.
Onder contract: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermeld item.
Pagina: De webpagina waarop het bereik in opdracht van opdrachtgever wordt geleverd.

Disclaimer

Opdrachtnemer is geenszins verbonden met Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Soundcloud en overige platformen waarop Pagina’s worden aangeboden. Afname of verandering in het functioneren van het door Opdrachtgever bestelde Bereik valt dan ook buiten de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is enkel een bemiddelaar, met als gevolgen dat:

 • Opdrachtnemer niet in contact staat met de individuen voortvloeiend uit het doorOpdrachtgever bestelde Bereik.
 • Opdrachtnemer op geen enkele wijze de platformen waarop Bereik aan de Pagina van deopdrachtgever wordt gekoppeld beheert.
 • Opdrachtnemer op geen enkele wijze de voortgang van de promotie van de doorOpdrachtgever aangegeven Pagina kan bijhouden.
 • Opdrachtnemer de Pagina van Opdrachtgever op geen enkel moment beheert.
 • Opdrachtnemer op geen enkel moment verbonden is aan de platformen waarop de door deOpdrachtgever aangegeven Pagina’s worden weergegeven, zoals Facebook, Twitter,Instagram, Youtube en Soundcloud.
 • Het voltooien van de levering door de Opdrachtnemer van het door de Opdrachtgeverbestelde Bereik enkel kan worden vastgesteld door de niet aan Opdrachtnemer verbonden inkooplocaties, promotors en externe sociale media experts.AnnuleringsrechtOpdrachtnemer behoudt het recht de dienstverlening te staken wanneer er mogelijk sprake is van misleidende, oneerlijke of agressieve handelspraktijken (zoals genoemd in Boek 6 burgerlijk wetboek afdeling 3A), hieronder kan onder andere worden verstaan:
 • Bereik en win acties, waarbij de opdrachtgever kans maakt een prijs te winnen wanneer de opdrachtnemer zorgt voor Bereik
 • Pagina’s die claimen dat het Bereik dient als positieve dan wel negatieve beoordeling.
 • Pagina’s die verbonden zijn aan piramidesystemen of namaakproducten.Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de dienstverlening te staken wanneer opdrachtgever direct financieel gewin ondervindt ten koste van een derde partij, zoals bijvoorbeeld:

• Advertenties weergeven op Pagina’s om zo direct geld te verdienen aan het Bereik dat opdrachtnemer levert.

Opdrachtnemer kan de dienstverlening staken wanneer deze de door opdrachtgever bestelde diensten niet kan leveren, dit kan voorkomen wanneer er sprake is van:

 • Een lege Pagina.
 • De taal van de inhoud van een Pagina niet overeenkomt met de taal van de mensen die het

Bereik verzorgen.
• Wanneer een pagina schokkende of onconventionele inhoud bevat.

Wanneer Opdrachtnemer de door Opdrachtgever bestelde diensten niet kan leveren, heeft Opdrachtgever recht op een volledige terugbetaling, of een gedeeltelijke terugbetaling die naar redelijkheid door de Opdrachtnemer kan worden vastgesteld.

Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 • De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.AansprakelijkheidOpdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 • Inhoud die wordt verzorgd door het door opdrachtnemer geleverde Bereik
 • Illegale of schokkende Pagina inhoud van de opdrachtgever
 • Schade als gevolg van handelingen van derdenOpdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.Overmacht
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit

de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Jurisdictie

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht de dienstverlening te staken wanneer de opdrachtgever een rechtspersoon is of handelt namens een rechtspersoon uit één van de volgende landen of organisaties: De Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en landen of organisaties die vermeld staan in de Sanctielijst van de Europese Unie (http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf).Wijzigingen algemene voorwaarden
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Winkelwagen
Mobiele versie afsluiten